Skadeservice 


En skade i hjemmet kan skabe store bekymringer, da de fleste ikke gør sig de store tanker om, hvordan dette håndteres, før man står i siturationen. Håndteringen af skaden afhænger af skadens karakter, men fælles for dem alle er i hovedtræk konstatering, udbedring og reetablering.

KONSTATERING


STOP SKADEN Hvis du konstaterer en akut opstået skade i hjemmet, har du pligt til at sikre at den i mindst mulig omfang forværres. Dette gælder også selvom du ikke kan komme i kontakt med dit forsikringsselskab, på det tidspunkt hvor skaden opstår.


UDBEDRING


Når skaden er stoppet og eventuelle tiltag er fortaget for at forhindre yderligere skade, starter udbedringsfasen. Inden opstart er det vigtigt, at du har kontaktet dit forsikringsselskab, da det er dem der oftest står for at indhente og godkende tilbud på udbredringer af skaden. Denne del omhandler typisk nedrivning, rensning og affugtning. afhængig af skadens omfang kan det være nødvendigt, at blive genhuset, eller etablere køkken eller badevogn. 

REETABLERING


Efter skaden kan der være behov for genopbygning. Gulve, vægge, inventar eller andet kan helt, eller delvist være fjernet under udbedringen og skal derfor reetableres. Også denne del er dit forsikringsselskab aktiv part i, da det er dem der indhenter samt godkender tilbud til reetableringen.

SKADENS FORLØB